Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2019
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Sierpnień
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
EFS POKL 2008 - 2013

 

Rekrutacja do projektu na 2011 rok.

Od kwietnia 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli rozpoczyna kolejną edycję projektu systemowego pn: "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie skierowany do kobiet oraz ich rodzin z terenu Gminy Miedźna w wieku aktywności zawodowej, korzystających z pomocy społecznej, znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej oraz z trudnościami w organizowaniu życia rodzinnego.

Rekrutacja do udziału w projekcie trwa od 03 stycznia 2011r. do 30 kwietnia 2011r. i jest prowadzona przez pracowników socjalnych, którzy wskażą osoby najbardziej potrzebujące tego typu wsparcia. Jednak osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, z pracownikami socjalnymi, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

W projekcie przewiduje się udział ośmiu uczestniczek z którymi zostaną zawiązane kontrakty socjalne.

W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano następujące formy wsparcia:

•  zajęcia z psychologiem,

•  doradztwo prawne,

•  kursy podnoszące kompetencje życiowe i umiejętności społeczno - zawodowe,

•  szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,

•  trening umiejętności wychowawczych,

•  szkolenie z gospodarowania środkami finansowymi,

•  "Zrób to sama" - technika decoupage.

Istnieje możliwość zastosowania także innych instrumentów w zależności od indywidualnych predyspozycji, możliwości oraz potrzeb uczestniczek projektu.

 

 

 


Podsumowanie projektu za 2010 rok

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli od 2008 roku jest realizatorem projektu systemowego pn: "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt systemowy był odpowiedzią na zwiększające się bezrobocie, a także bezradność w związku z długotrwałym pozostawaniem bez pracy. Bezrobocie powoduje brak środków na utrzymanie, bezsilność, utratę wiary we własne możliwości, ogranicza dostęp do zabezpieczania codziennych potrzeb oraz zaburza z miesiąca na miesiąc relacje rodzinne.

Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych osób korzystających z pomocy społecznej. Cele szczegółowe realizowane były poprzez przekazanie prawidłowych wzorców, podniesienie samooceny beneficjentów, kształtowanie poczucia obowiązkowości i odpowiedzialności, przełamywanie stereotypów podejścia do roli kobiety i mężczyzny. Celem szczegółowym było również podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy.

Rekrutacja do projektu trwała od stycznia do kwietnia 2010 roku. Spośród grupy kandydatów wyłoniono 13 osób (w tym 9 kobiet i 4 mężczyzn) nieaktywnych zawodowo, spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. Wiek uczestników mieścił się w przedziale od 19 do 52 lat, natomiast wykształcenie od podstawowego do policealnego. Po rekrutacji pracownicy socjalni zawarli z uczestnikami kontrakty socjalne. Wobec całej grupy zastosowano co najmniej 3 instrumenty aktywnej integracji z takich jak:

•  doradztwo zawodowe - na którym każdy uczestnik wypracował indywidualny plan działania oraz zapoznał się z mechanizmami rynku pracy,

•  doradztwo psychologiczne - określiło profil zawodowy uczestników projektu,

•  doradztwo prawne - umożliwiło zasięgnięcie informacji na temat kodeksu pracy a przede wszystkim praw pracowników,

•  szkolenie "Równość szans kobiet i mężczyzn" - pozwoliło m. in. zrozumieć stereotypowe postrzeganie roli kobiety i mężczyzny lub segregacje na rynku pracy ze względu na płeć,

•  kursy podnoszące kompetencje życiowe i umiejętności społeczno - zawodowe - zapewniły wszystkim uczestnikom możliwość lepszego radzenia sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, nauczyły asertywności w warsztaty z autoprezentacji pokazały jak rozmawiać z pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

•  kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe - które umożliwiły uczestnikom ukończenie kursów oraz uzyskanie certyfikatów uprawniających do wykonywania określonego zawodu a tym samym podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.

Zmiany, które zaszły w uczestnikach projektu są widoczne już dzisiaj. Zupełnie inaczej patrzą na życie, pewniej i odważniej załatwiają swoje sprawy, ale przede wszystkim wierzą, że można zmienić swoje życie.


Wyjazd integracyjny uczestników projektu.


Warsztaty kompetencji i umiejętności społeczno - zawodowych.


Warsztaty umiejętności życiowych.


Warsztaty autoprezentacji - rozmowa z pracodawcą.


Uczestnicy projektu "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna".Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli w roku ubiegłym jak i bieżącym realizuje projekt systemowy w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pt. "Budujemy lepszą przyszłość - aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna".

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, będące w wieku aktywności zawodowej, które są bezrobotne. Projektem w roku 2009 objętych zostało 15 bezrobotnych klientów GOPS, w bieżącym roku jest to 13 osób bezrobotnych. Liczba uczestników projektu wynika z możliwości wsparcia w ramach przyznanej kwoty dofinansowania na rok 2010 oraz z założenia zapewnienia wsparcia jednostkowego jak najwyższej jakości.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym i zawodowym klientów Pomocy Społecznej Gminy Miedźna.

Cele szczegółowe:
  1. ułatwienie dostępu klientów Pomocy Społecznej w Gminie Miedźna do form aktywnej integracji,
  2. podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji i umiejętności społecznych klientów Pomocy Społecznej Gminy Miedźna,
  3. rozbudzenie motywacji do podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia,
  4. poszerzenie wiedzy na temat możliwości podjęcia zatrudnienia.
Beneficjenci będą mogli skorzystać z następujących działań w ramach aktywnej integracji:
  • zajęcia z doradcą zawodowym
  • zajęcia w ramach podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym
  • zajęcia indywidualne z doradcą prawnym
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych
  • konsultacji indywidualnych z psychologiem
Rekrutacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza rekrutację do udziału w projekcie: "Budujemy lepszą przyszłość _ aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Miedźna".

Czas trwania rekrutacji od 01 stycznia 2010r. do 31 marca 2010r.

Rekrutacja kierowana jest do klientów Ośrodka Pomocy Społecznej, zameldowanych na terenie Gminy Miedźna oraz zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Osoby zainteresowane proszone o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336