Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2019
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Sierpnień
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
PROGRAM "UCZEŃ NA WSI"
Pilotażowy program "UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko - wiejskie"

I. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.).

II. Cele programu
 1. Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkujących gminy,
 2. Cele operacyjne programu to:
  1. poprawa warunków kształcenia uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi, zamieszkującymi gminy,
  2. umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej,
  3. (skreślony).
 3. Celem programu jest również wzrost udziału osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminy w ogólnej liczbie osób pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.
III. Adresaci programu i podmioty udzielające pomocy w ramach programu

Adresatami programu są:
 1. w obszarze A - osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierające naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej), zamieszkujące na terenie gminy wiejskiej, obszaru wiejskiego lub miasta do 5 tys. mieszkańców w gminie miejsko - wiejskiej,
 2. W przypadku nieletnich adresatów obszaru A programu (dzieci i młodzież
  do lat 18) uprawnionym do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu jest rodzic lub opiekun prawny.
 3. Pomoc finansowa w ramach obszaru A programu udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu.
IV. Zakres pomocy oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Przyznane w ramach obszaru A programu dofinansowanie, może obejmować następujące koszty:
 1. zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
 2. uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy i kolonie),
 3. związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament), z wyłączeniem zakupu komputerów,
 4. kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
 5. wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznane, w ramach obszaru A programu, dofinansowanie może obejmować dodatkowo następujące koszty:
 1. opłaty za naukę (czesne),
 2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem zamieszkania),
 3. dojazdów do szkoły.
Wysokość środków PFRON przeznaczonych na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie może przekroczyć:
 1. w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego,
 2. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3),
 3. w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego.
V. Warunki uczestnictwa w programie w ramach obszaru A programu jest:
 1. posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 2. rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki,
 3. miejsce zamieszkania na terenie gminy.
W ramach obszaru A programu nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy, którzy:
 1. w przeszłości, byli stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie,
 2. wnioskodawcy o średnich miesięcznych dochodach brutto przekraczających 120% najniższego wynagrodzenia przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.
VI. Zasięg i czas trwania programu

Program pilotażowy realizowany jest na terenie gminy Miedźna od dnia 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2010 r.

Wnioski na rok szkolny 2009/2010 były przyjmowane do 30 września 2009 roku.

Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336