Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z s. w Woli

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli sie z innymi."

Jan Paweł II


 
2017
 

Sty Lut Mar Kwi Maj Cze
Lip Sie Wrz Paź Lis Gru

Maj
Pn Wt Śr Cz Pi So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zapraszamy państwa w
Poniedziałek: 730 – 1700
Wtorek-Czwartek: 730 – 1530
Piątek: 730 – 1400


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli
Beata Komandera
przyjmuje strony w każdy czwartek w godzinach 1000 - 1200

Czekamy na państwa maile pod adresem
gops@gops.miedzna.pl
INFORMACJEWola, dnia 31 marzec2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

 

Pełna tresc zapytania w załaczniku

Zapytanie ofertowe - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Wola, dnia 10 luty 2017r.

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

II. Informacje ogólne:

 

•  Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.

•  Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Zamawiający" - należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.

•  Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Wykonawca" - należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

•  Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

•  Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

•  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

•  Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

•  Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.

•  Finansowanie przedmiotu zamówienia - nie dotyczy

•  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Komandera, tel. 32 449 13 36, 211 82 51

III. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

IV. Rodzaj zamówienia: usługi.

V. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia : Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi - rehabilitacja w kombinezonie Dunag tj. 11 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym w wymiarze 16 godzin miesięcznie (2 raz po 2 godziny tygodniowo) od lutego 2017r. do grudnia 2017r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Góra, Gmina Miedźna. Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy z wyłączeniem sobót, niedziel i dni świątecznych.

VI. Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w szczególności:

•  zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

VII. Kryterium wyboru oferty: cena

VIII. Termin realizacji zamówienia : luty 2017 - grudzień 2017

IX. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:

•  posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

•  Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek: - szpitalu psychiatrycznym

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

- ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym

- zakładzie rehabilitacji

- innej jednostce niż wymienione w pkt 1 - 5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

X. Wymagana dokumentacja:

•  Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

•  Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie IX pkt 1

•  Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)

•  Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt 2.

XI. Sposób przygotowania oferty:

•  Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

•  Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.

•  Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.

•  Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.

•  Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.

•  Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.

•  W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

•  Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

•  Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

 

XII. Sposób i termin złożenia oferty:

•  Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

•  Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.02.2017r. , osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.

•  Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

XIII. Ocena ofert i kryteria:

•  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

•  Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

•  Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.

•  Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.

•  Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

 

Załączniki:

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE


Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy Miedźna rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej, mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Link do ankiety: https://www.interankiety.pl/i/Dpb5ZWLA

Ankietę będzie można wypełnić do 24.02.2017 r.


Od 1 stycznia 2017 roku działający na zlecenie PARPA Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 800-12-00-02 jest czynny CAŁĄ DOBĘ. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" oferuje:

Konsultacje telefoniczne w jęz. angielskim - poniedziałki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)

Konsultacje telefoniczne w jęz. rosyjskim - wtorki w godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)

Konsultacje prawne - poniedziałek i wtorek w godz. 17.00-21.00 (tel. 22/666-28-50),

Konsultacje prawne - środa godz. 18.00-22.00 (tel. 800-12-00-02)

Konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype - poniedziałki w godz. 13.00- 15.00 (pogotowie.niebieska.linia)

Porady e-mailowe - niebieskalinia@niebieskalinia.info

Zapraszamy na stronę internetową www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org


ZMIANA KRYTERIUM POPŻ 2014-2020

Od 1 stycznia 2017r. zmienia się wysokość kryterium uprawniającego do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020". Aktualnie kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj.:

1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 028,00 zł dla osoby w rodzinie

Poniżej link do filmu informacyjnego o Programie Operacyjnym "Pomoc Żywnościowa 2014-2020"
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/


INFOLINIA DLA BEZDOMNYCH

Od 1 listopada 2016r. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach uruchomiło bezpłatną, całodobową infolinię dla osób bezdomnych pod numerem tel. 987, pod którym osoby zainteresowane mogą uzyskać informację na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów, w których udzielana jest pomoc rzeczowa, finansowa, prawna i medyczna na terenie województwa śląskiego.


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016

Ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016 rozpoczął się w sierpniu 2016 r. i potrwa do czerwca 2017r.
Pomoc żywnościowa w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących Realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Realizowanego w Podprogramie 2016. Poza pomocą żywnościową przewidziane jest organizowanie różnego rodzaju zajęć aktywizująco - warsztatowych, m.in. dietetycznych, z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu. Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli nr. tel. 32/211-82-51

Żywność wydawana będzie osobom skierowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli. Obecnie na terenie gminy Miedźna zakwalifikowano do pomocy 300 osób, które otrzymają 48,59 kg żywności, w składzie: makaron, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.
W zeszłorocznej edycji Podprogramie 2015 zostały objęte pomocą 403 osoby z terenu gminy Miedźna.


ŚWIADCZENIA RODZINNE - OD 1 LISTOPADA 2016 r. - NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2016/2017:
- jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie uprawnień oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 30 listopada 2016 r.;
- w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. ustalenie uprawnień oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad 2016 r. następuje do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane od 1 WRZEŚNIA 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1 (I piętro) - Dział Świadczeń Rodzinnych, w godzinach:
poniedziałek: 7.30-11.00, 14.00-17.00
wtorek: 7.30 - 15.30
środa, czwartek: 7.30 - 11.00, 14.00- 15.30;
piątek: 7.30 - 14.00

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 2118251, 4491336, 4487090.


 

Wola 23.08.2016

Stypendia Szkolne 2016/2017

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 24.08.2016 do 15.09.2016 rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2016/2017. Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli tel. (32) 211-82-51 lub (32) 449-13-36.
Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach: poniedziałek 7:30-10:00 oraz 14:00-16:30 wtorek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 środa 7:30-15:00 czwartek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00 piątek 7:30-10:00
Przyjmowanie wniosków o Stypendium Szkolne dniach od 01.09.2016 - 15.09.2016 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2016. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę, stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Druk wniosku


Wola 05.04.2016

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus).

Przejdz do ogłoszenia <<----


Wola 17.03.2016

Nabór na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500 plus).

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku: administracja, ekonomia, prawo,
 2. posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w administracji publicznej,
 3. znajomość niżej wymienionych przepisów prawa:
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i aktów wykonawczych do tej ustawy, tj.: Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sprawozdań rzeczowo - finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
 1. znajomość zasad opodatkowania przychodów od osób fizycznych, w tym z działalności gospodarczej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym,
 2. umiejętność pracy na komputerze i obsługi urządzeń biurowych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. cieszenie się nieposzlakowaną opinią,
 6. obywatelstwo polskie.

Wymagania dodatkowe:

 1. inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
 2. samodzielność jak również umiejętność pracy w zespole,
 3. odporność na stres,
 4. odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
 5. dyspozycyjność i zaangażowanie,
 6. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
 7. komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji,
 8. operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze,
 2. udzielanie informacji klientom Ośrodka z zakresu świadczenia wychowawczego,
 3. wprowadzanie przyjętych wniosków do systemu komputerowego, obsługa systemu komputerowego "Świadczenia Rodzinne",
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 5. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych z zakresu świadczenia wychowawczego,
 6. sporządzanie list wypłat świadczeń,
 7. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego,
 8. prowadzenie odwołań od decyzji,
 9. prowadzenie spraw związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 10. sporządzanie sprawozdań z zakresu z zakresu świadczenia wychowawczego,
 11. obsługa kancelaryjna świadczenia wychowawczego,
 12. prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 13. obsługa urządzeń biurowych,
 14. inne zadania zlecone przez Kierownika Ośrodka.

Dokumenty, jakie musi złożyć kandydat:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania),
 2. list motywacyjny,
 3. życiorys (CV),
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (plik do pobrania),
 6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (plik do pobrania)
 7. oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź o profilu prowadzenia takiej działalności (plik do pobrania)
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS w Miedźnej z/s w Woli w miesiącu lutym 2016 roku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy - pełny etat,
 2. proponowane zatrudnienie na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 3. praca biurowa w większości w pozycji siedzącej, związana z dokumentacją papierową oraz z obsługą komputera i programów komputerowych.

Termin składania dokumentów: do 30.03.2016r.

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Ośrodka pod nr tel. /32/211 82 51, /32/449 13 36.
 2. Wymagane dokumenty aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: "Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego" w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, w terminie do 30.03.2016r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS.
 3. Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).
 4. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczna lub mailową.

                     

Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o działalności gospodarczej

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o ochronie danych

Wynik naboru


Wola, 15 marca 2016

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola

Informacje ogólne:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30 000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie podlega jej przepisom.
 2. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Zamawiający" – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli.
 3. Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: "Wykonawca" – należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.
 4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę sporządza się w języku polskim i składa pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Złożenie oferty niezgodnej z obowiązującym prawem lub Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.
 8. Zamawiający nie przyjmuje ofert częściowych.
 9. Finansowanie przedmiotu zamówienia - nie dotyczy
 10. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Beata Komandera, tel. /32/ 449 13 36, /32/ 211 82 51.

Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

 1. Rodzaj zamówienia: usługi
 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi

- rehabilitacja w kombinezonie Adeli w wymiarze 16 godzin miesięcznie (2 razy po 2 godziny tygodniowo) dla 9 letniego dziecka z rozpoznaniem autyzm atypowy od marca 2016r. do grudnia 2016r. w miejscu zamieszkania położonym w miejscowości Miedźna, Gmina Miedźna.

Ogólny zakres wykonywanych czynności: zakres usług, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.):

 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2011r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Kryterium wyboru oferty: cena

Termin realizacji zamówienia: marzec 2016 - grudzień 2016

 1. Kwalifikacje osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze:
 1. posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty (wykształcenie wyższe).
 2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

– placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym

– ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym

– zakładzie rehabilitacji.

 1. Doświadczenie w wykonywaniu rehabilitacji w kombinezonie Adeli potwierdzone zaświadczeniem lub oświadczeniem.

Wymagana dokumentacja:

 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu, o którym mowa w punkcie IX pkt 1
 3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie)
 4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w punkcie IX pkt 2
 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zaoferowana cena jednostkowa musi być wyrażona, jako cena brutto w złotych polskich wg obowiązujących przepisów na dzień sporządzania oferty i określać wartość przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
 3. Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN.
 4. Nie dopuszcza się stosowania upustów cenowych do ceny brutto podanej w formularzu ofertowym. W przypadku rabatów winny być one uwzględnione w cenach jednostkowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego.
 6. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 7. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktycznie zrealizowany i sprawdzony zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.
 8. Oferta, jak również wszystkie inne dokumenty, stanowiące integralną część oferty (Załączniki), muszą być podpisane przez Wykonawcę.

Sposób i termin złożenia oferty:

 1. Oferta musi spełniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2016r., osobiście, pocztą bądź przesyłką kurierską.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane do kierującego ofertę.

Ocena ofert i kryteria:

 1. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 2. Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.
 3. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz na podstawie załączonych do oferty dokumentów.
 4. Zamawiający wybierze ofertę, która będzie przedstawiała najniższą cenę brutto za 1 godzinę usługi.
 5. Od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługuje odwołanie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania.

Osoba do kontaktu: Beata Komandera tel. /32/449 13 36, /32/ 448 70 90.

Załacznik

Zapytanie ofertowe

1. Formularz - OFERTA - SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

 


 

Wola 04.03.2016

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Zapytanie ofertowe


INFORMACJA

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE RODZINA 500+

Uprzejmie informujemy, że sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ w gminie Miedźna realizował będzie

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ Z/S W WOLI UL. POPRZECZNA 1

Termin składania wniosków: od 01 kwietnia 2016r.

W dniu 01 kwietnia 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmował będzie wnioski w godzinach 7:30 - 18:00.

Wnioski można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, 43 - 225 Wola, tel. 32 2118251, 4491336, 4487090
w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00,
wtorek-czwartek 7.30-15.30,
piątek 7.30-14.00.,
za pośrednictwem poczty wysyłając na wskazany adres.

Ponadto przez internet za pomocą bankowości elektronicznej, platformy ZUS, portalu ePUAP lub portalu Emp@tia.

Osoby które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy, tj. od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 01.04.2016r.

Rozpatrzenie wniosku złożonego w terminie od dnia 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. (tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego) następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Wnioski w formie papierowej będzie można pobrać w Ośrodku od 29 marca 2016r.

Informacje ogólne :

- 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

- Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

- Na drugie i kolejne dziecko świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu.

- Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy
spełnieniu kryterium 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

- W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rokiem bazowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014r. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. W przypadku gdy sytuacja dochodowa rodziny w porównaniu do 2014r. nie uległa zmianie, organ ustalający prawo do świadczenia sam ustali wysokość dochodów. Jeśli zaś sytuacja dochodowa się zmieniła, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające utratę albo uzyskanie dochodu.

- W celu ułatwienia weryfikacji do wniosku można dołączyć akty urodzenia dzieci.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 01.07.2016r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.

Więcej o Programie: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

POBIERZ:

Wniosek rodzina 500+

Oświadczenie członka rodziny o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego

 

 


Miedźna 20.01.2016

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(rehabilitacja metodą Vojty, rehabilitacja w kombinezonie Adeli)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Unieważnienie zapytania


Miedźna 20.01.2016r.


Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(rehabilitacja w kombinezonie DUNAG)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Unieważnienie zapytania


Złotówka za złotówkę

Z nowym rokiem wchodzi w życie nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę". Dotychczas gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek.

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1; tel. 32/211 82 51, 449 13 36, 448 70 90 lub 504 045 232.


Świadczenie rodzicielskie 1000 zł.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. można składać wnioski na nowe świadczenie rodzinne tak zwane świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od dochodu rodziny w wysokości 1000,00 zł miesięcznie. Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego - w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka w czasie porodu).

Niezbędne informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1; tel. 32/211 82 51, 449 13 36, 448 70 90 lub 504 045 232.


KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
uległy zmianie kryteria dochodowe, które od 1 października 2015r. wynoszą:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł.

 • dla osoby w rodzinie - 514,00 zł.

Zmianie uległy także kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

 • kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1.722,00 zł ,

 • minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 606,00 zł ,

 • maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - w wysokości 1.335,00 zł ,

 • maksymalna kwota zasiłku stałego - to 604,00 zł,

 • kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - to 288,00 zł.


DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - godziny otwarcia
PONIEDZIAŁEK 7.30 - 11.00 i 14.00 - 17.00
WTOREK 7.30 - 15.30
ŚRODA 7.30 - 11.00 i 14.00 - 15.30
CZWARTEK 7.30 - 11.00 i 14.00 - 15.30
PIĄTEK 7.30 - 14.00
W godzinach zamknięcia Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego istnieje możliwość odebrania decyzji w Sekretariacie GOPS


Informacja dot. Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna.

W dniu 08.12.2014r. Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr 176/2014 z dnia 08 grudnia 2014r. dokonano zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna.

W dniu 09.12.2014r. członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Miedźna wybrali nowego Przewodniczącego w osobie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli p. Beaty Komandera.
Przewodnicząca powierzyła obowiązki swojego zastępcy p. Joannie Krasoń, pracownikowi socjalnemu GOPS, która jednocześnie będzie sekretarzem ( koordynatorem)Zespołu

Zarządzeniem Wójta Gminy Miedźna Nr 176/2014


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że od 24.08.2015 do 15.09.2015 rozpoczyna się wydawanie wniosków o ustalenie prawa do Stypendium Szkolnego na rok szkolny 2015/2016. Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej http://gops.miedzna.pl w zakładce Pomoc materialna lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Poprzeczna 1 w dniach: poniedziałek 7:30-10:00 oraz 14:00-16:30
wtorek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00
środa 7:30-15:00
czwartek 7:30-10:00 oraz 14:00-15:00
piątek 7:30-10:00
Termin przyjmowania wniosków o Stypendium Szkolne upływa w dniu 15.09.2015 dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych termin ten upływa 15.10.2015. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Miedźna, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Kwota dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego nie może być większa niż 456,00 zł netto na osobę, stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Wypłata stypendium będzie uzależniona od przedstawienia przez osobę wnioskującą rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne.

 


POMOC ŻYWNOŚCIOWA w postaci paczek żywnościowych dla osób najbardziej potrzebujących Realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Realizowanego w Podprogramie 2015


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje, że na terenie Gminy Miedźna realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących. Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:
- 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 684 zł dla osoby w rodzinie.
Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Każda z osób otrzyma paczki żywnościowe, składające się z : makaronu świderki, ryżu białego, kaszy jęczmiennej, płatków kukurydzianych, mleka UHT, sera żółtego groszku z marchewką, koncentratu pomidorowego, dżemu truskawkowego, mielonki wieprzowej , klopsików w sosie własnym, cukru białego, oleju rzepakowego. Podprogram edycja 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli przy pomocy Śląskiego Banku Żywności objął w 2014 wsparciem żywnościowym 383 osoby.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli nr. tel. 31/211-82-51
Punkt wydawania żywności: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1. [Rozmiar: 68350 bajtów]


 

Informacja o zmianie godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2015 r. zostają zmienione godziny pracy Ośrodka.
GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek - 7:30 - 17:00
wtorek - czwartek - 7:30 - 15:30
piątek - 7:30 - 14:00.


Wójt Gminy Miedźna informuje, że w roku 2015 z budżetu gminy realizowane są następujące programy zdrowotne dla mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Miedźna:
 1. USG stawu biodrowego u dzieci do 1 roku życia w celu wczesnego wykrycia dysplazji stawu biodrowego. NZOS "Mar - Med" Maria Gibas rejestracja tel. 211-94-61 Wola, ul. Poprzeczna 1 lub osobiście w godzinach pracy poradni.
 2. Zajęcia z zakresu psychoterapii indywidualnej i grupowej
  Gabinet Psychoterapii Ewa Karmińska rejestracja tel. 696-444-985 od pon. - pt. w godz. 14.00 - 16.00 zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Poprzecznej 1 w Woli.

  Psychoterapia może być pomocna gdy:
  - doświadczasz problemów w związku, małżeństwie, rodzinie
  - masz trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji z innymi
  - znalazłeś się w krytycznej sytuacji życiowej
  - mimo utraty lub rozstania z bliską osobą nadal cierpisz
  - czujesz się przygnębiony, bezwartościowy i wyczerpany
  - czujesz pustkę, bezsens życia i myślisz o śmierci
  - odczuwasz niepokój i lęk
  - odczuwasz różne dolegliwości bez wyraźnej przyczyny medycznej
  - jesz za mało lub za dużo
  - masz kłopoty ze snem
  - nie radzisz sobie ze stresem, napięciem i wyzwaniami życia
  - chcesz się rozwijać i poprawiać jakość swojego życia

  Uwaga!!!
  Psychoterapia jest mało skuteczna i często niemożliwa gdy:
  -nie chcesz zmiany
  - podejmujesz ją dla kogoś, a nie z własnej woli
  - upatrujesz przyczyn swoich trudności w innych a nie w sobie
  - jesteś przekonany, że i tak ci to nie pomoże
  - uważasz, że tylko ty masz rację
  - zażywasz leki uspakajające, antydepresyjne lub neurloleptyczne

20.11.2014

Zapytanie ofertowe

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

zapytanie ofertowe - <<-pobierz

formularz oferty - <<--pobierz


Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

zapytanie ofertowe - <<-pobierz \

formularz oferty - <<--pobierz 

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.  

Ustawa Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm ) wprowadziła nową definicję - odbiorca wrażliwy energii elektrycznej.


Przepisy ustawy definiują, że jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy przyznany zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej, do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Żeby uzyskać prawo do dodatku energetycznego, należy:

 1. złożyć wniosek o dodatek energetyczny załączając umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy,
 2. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. ogłosił w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" poz. 963 , wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r., dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną - wynosi 11,36 zł/miesiąc ;
 2. składającego się z 2 do 4 osób - wynosi 15,77 zł/miesiąc ;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób - wynosi 18,93 zł/miesiąc .

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014r. do 30 kwietnia 2015r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014r.

 

Wnioski można pobrać ze strony www.miedzna.pl ; www.gops.miedzna.pl lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli ul. Poprzeczna 1, 43 - 225 Wola

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1, Wola w godzinach pracy Ośrodka.

Wniosek o dodatek energetyczny -<<--- pobierz doc


Kierownik GOPS w Miedźnej z/s w Woli przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie "starych", tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także po 30 czerwca 2013r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz.

Odpowiednio wczesne składanie wniosków przez osoby zainteresowane umożliwi ich systematyczne rozpatrywanie i zapewni zachowanie płynności wypłaty świadczeń opiekuńczych po 30 czerwca 2013r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w indywidualnej sprawie, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do GOPS w Miedźnej z/s w Woli.


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548) informuje, iż decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasa z mocy prawa z dniem 01.07.2013r.

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 01.07.2013r. można ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r., poz. 1548).

Warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:
Art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych - świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1a. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1b. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

3) Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie (od 01.07.2013r.).
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Warunki nabywania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: Art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 (kwota 623,00 zł na osobę).

3. W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

4. Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, o którym mowa w ust. 2, uważa się dochód następujących członków rodziny:
1) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
2) w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) małżonka osoby wymagającej opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

5. W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.), uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

6. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

7. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

8. Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;

3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;

4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;

6) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 03.06.2013r. będzie można pobrać w tutejszym Ośrodku wnioski na w/w świadczenia w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pokój nr 11). 

 

 
Działalność GOPS |  Pomoc środowiskowa |  Świadczenia rodzinne |  Fundusz alimentacyjny
Dodatki mieszkaniowe |  Pomoc materialna |  EFS POKL |  "Uczeń na wsi"

© 2010 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli
ul. Poprzeczna 1, 43-225 Wola
tel/fax: 2118251, 4491336